Iniciativat në Gjykatën Kushtetuese për kryeparlamentarin Xhaferi nuk mund të jenë objekt i vlerësimit kushtetues

Gjyqtarët kushtetues pas gati pesë vjet pasi Talat Xhaferi u zgjodh për herë të parë kryetar i Kuvendit, sot diskutuan për iniciativat e parashtruara nga disa subjekte juridike që e kundërshtojnë këtë vendim. Gjyqtari raportues Naser Ajdari, në fjalimin e tij në seancën e sotme të Gjykatës Kushtetuese, vuri në dukje se iniciativat për zgjedhjen e Talat Xhaferit kryetar i Kuvendit në maj të vitit 2017 nuk kanë karakter sa i përket dispozitës kushtetuese dhe nuk mund të jenë objekt i një vlerësimi kushtetues gjyqësor. Në raportin për këtë rast propozohet që iniciativat të refuzohen sepse nuk kanë fuqi ligjore. Megjithatë, duke pasur parasysh numrin aktual të gjyqtarëve kushtetues, propozimi nuk mori shumicën e votave nga gjyqtarët kushtetues.

“Nga përmbajtja e vendimit të kontestuar del se bëhet fjalë për zgjedhje konkrete të kryetarit të Kuvendit të RMV-së që është vendim i cili për nga natyra dhe përmbajtja e tij është akt i veçantë individual, nuk është nënshkrim, nuk ka bazë për vlerësim kushtetues gjyqësore dhe kushtetutshmëria dhe ligjshmëria e tij, tha gjyqtari kushtetues Ajdari.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrila Kacarska, në deklaratën e saj për këtë rast ka theksuar se me përfundimin e mandatit të asaj përbërje parlamentare, ka mbaruar edhe mandati i kryetarit të Kuvendit.

Për këto nisma kanë komentuar edhe gjyqtarët e tjerë kushtetues. Osman Kadriu ka deklaruar se kanë kaluar të gjitha afatet e mundshme dhe se sipas Rregullores nuk kanë mundësi të ndalojnë procedurën. Në këtë rast ai propozoi që të vendoset në themel për shkak të rëndësisë sociale të këtij rasti. Ndërkaq, gjyqtari kushtetues Darko Kostadinovski theksoi se duhet të shqyrtohen dy dilema, përkaësisht nëse bëhet fjalë për rregullore apo jo dhe nëse vendimi është i përshtatshëm për vendim të Gjykatës Kushtetuese.

Për ta refuzuar plotësisht këtë iniciativë, foli edhe gjyqtarja kushtetuese Vangelina Markudova, e cila shtoi se kjo është një iniciativë e kotë që i referohet një periudhe të caktuar që ka përfunduar dhe nuk është rregullore.

Parashtruesit e iniciativave, siç informojnë nga Gjykata Kushtetuese, janë Todor Petrov nga Shkupi, kryetar i Kongresit botëror maqedonas, Vasko Lazeski nga Kërçova, Bogdan Ilievski dhe Boris Damovski nga Shkupi dhe Tome Todorovski, avokat nga Sveti Nikolla.

Në një nga iniciativat thuhet se vendimin e kontestuar e ka nënshkruar personi i paautorizuar në cilësinë e zëvendëskryetarit të seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Ndër të tjera, në iniciativë thuhet se vendimi i kontestuar për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, faktikisht është marrë pas mbylljes së seancës së Kuvendit më 27 prill 2017, nga një numër i pacaktuar deputetësh dhe me këtë janë kryer disa vepra penale sipas Kodit Penal.