Qeveria në seancën e sotme ka miratuar një sërë rekomandimesh të dedikuara për shkollat ​​për të reaguar me kujdes dhe korrekt në këtë periudhë jashtëzakonisht të ndjeshme për rritjen e sigurisë në objektet shkollore, njoftoi ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri në konferencën e sotme për media në Qeveri.

Ministri sqaroi se bëhet fjalë për dhjetë rekomandime të qeverisë që janë rezultat i një procesi të gjerë konsultimi me sugjerime të marra për publikun akademik dhe ekspert dhe theksoi se beson në efektivitetin e rekomandimeve.

“Së pari rekomandojmë që të gjitha pushtetet lokale, në bashkëpunim me qendrat ndërkomunale për çështje sociale, të formojnë ekipe ekspertësh në nivel komunal, fokusi i punës së të cilave do të jetë biseda, individualisht me çdo fëmijë nxënës në secilën shkollë. Së dyti, udhëzohet Këshilli Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës së Fëmijëve të paraqesë informacion për punën dhe sa këshilla bashkiakë për parandalimin mbulohen dhe në periudhën e ardhshme të forcojë komunikimin me Ministrinë e Arsimit në drejtim të aktiviteteve të ndërmarra për ndërtimin e një klima e besimit dhe mirëqenies në shkolla. Në aktivitetet e këshillave komunale duhet të parashikohet edhe përfshirja e Unionit të gjimnazistëve”, sqaroi Shaqiri.

Shaqiri tha se të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme janë udhëzuar që të mbajnë takime me të gjithë prindërit, kujdestarët me temën “Përmirësimi i proceseve, siguria e organizimit dhe kushteve të objekteve shkollore dhe mjedisit”, në fund të takimeve është e nevojshme që të diskutime të hapura nëse uniformat shkollore nevojiten si një kod veshjeje për nxënësit, që prindërit të njihen me kodin etik të mësuesve dhe të mendojnë për plotësimin e kodit ekzistues me kode veshjeje për stafin mësimdhënës dhe shërbimet profesionale.

Është e nevojshme, tha Shaqiri, në këto takime që prindërit të rikujtohen për obligimet ligjore që dalin nga Ligji për Familjen dhe Ligji Penal në fushën e përgjegjësisë në ushtrimin e të drejtës prindërore. Nga shkollat ​​kërkohet që të informojnë Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës për praninë e prindërve në këto takime, në këto takime çdo nxënës duhet të njihet me dhjetë rekomandimet që tashmë janë miratuar.

“Në situata krize që mund të ndikojnë negativisht në sjelljen e nxënësve, është e nevojshme që menaxhmentet, mësuesit dhe shërbimet profesionale të përgjigjen në mënyrë të duhur, të diskutojnë dhe ndikojnë në gjendjen mendore të të rinjve, të ofrojnë mbështetje për tejkalimin e sfidave dhe të mundësojnë tejkalimin e pasigurisë dhe ruajtja e ndjenjës së sigurisë në shkolla. Çdo shkollë duhet të bëjë edhe një protokoll për mënyrën e përdorimit të celularëve të nxënësve dhe mësuesve gjatë orëve të mësimit në ambientet e shkollës. Heqja e nevojës për celularë gjatë orëve do të nxisë më shumë diskutim, shkëmbim idesh…”, shpjegon Shaqiri.

Ministria e Arsimit dhe Byroja e Zhvillimit të Arsimit do të përgatisin një listë burimesh që do të diskutohen në klasë mes mësuesve dhe nxënësve dhe do të shërbejnë për të promovuar mirëqenien e nxënësve, si manuale për aftësitë e jetës, një program për psikosocial. ndihmë dhe mbështetje për përmirësimin e mirëqenies dhe shëndetit mendor të fëmijëve.

Ministri shtoi se në programin e ri vjetor të punës së shkollave u sugjerohet dhe rekomandohet komunave dhe qytetit të Shkupit që të zhvillojnë dhe forcojnë më tej programet parandaluese për promovimin e mirëqenies së nxënësve, mbrojtjen nga dhuna, keqpërdorimi, parandalimi i diskriminimit, bashkëpunim me prindërit/kujdestarët.

“Tregohet dhe rekomandohet drejtorëve të shkollave që të sigurojnë kushte të pandërprera për funksionimin e shërbimeve profesionale në mjedisin shkollor. Çdo shkollë këshillohet të sigurojë kushte hapësinore për bashkëpunëtorët në mënyrë që të jenë të hapur për nxënësit dhe nëse ata kanë nevojë të caktojnë një takim tete-a-tete me psikologun e shkollës së tyre. “Ministria e Arsimit, së bashku me bashkëpunëtorët profesional, do të formojë një grup punues që do të duhet të krijojë protokolle për punën e duhur në ofrimin e mbështetjes psikosociale dhe shëndetit mendor të nxënësve”, tha Shaqiri.

Rekomandimet hyjnë në fuqi menjëherë dhe ministri do t’i dorëzojë ato në shkolla dhe komuna dhe do të publikohen publikisht. Shaqiri apelon për respektim të plotë të rekomandimeve.